- Önsöz -            

            Hülâsa : Cenâb-ı Allah’ın izni şerifi  ile arzederiz ki, yeryüzünde oniki (12) Ana Tarîkat’ı şerif vardır.  Ayrıca bu tarîkat’ı şeriflerin nice kolları mevcuttur. Oniki Ana  Tarîkat’ı  şeriften  biri olan bilcümle Afrika Kıt’ası’nca bilinen.. hususiyle Kuzey Afrikaca ma’rûf Arûsi Tarîkatı’dır ki, Türkiye’de Arûsi-yi Selâmi Tarîkati ismiyle bilinmektedir.
Baş Pîr ise, Cenâb-ı Allahın “Zât Nûru„’nu yâni ( Rûh-ül Kudüs )’ü hâmil Gavs-ı Âzam Seyyid Abdüsselâm el Esmer Hazretleri’dir. (1475 – 1574)
Hazret-i Pîr, Türkleri  özellikle sever.  Allahın, Türklere “Türk Oğulları„ diye hitap ettiğini haber veren zât-ı şeriftir.

            Cenâb-ı Pîr Efendimiz’in türbe-i şerifi ise, Libya=Trablusgarb El Zileytin şehrinde’dir. Zaten külliyât’ta mufassal bilgi mevcuttur. Âli himmetleri üzerlerimizde olsun.

            Bu mübârek tarîkat’in kollarından birisi de Türkiye’de olup ismi ise : “Ömerî Kolu„’dur. Kurucu Pîr, “Rûh-ül Kudüs„’ü hâmil Seyyid Ömer Fevzi Mardin Hazretleri’dir. (1878-1953). Türbe-i Şerifi : Türkiye – İstanbul Karacaahmed Kabristanı’ndadır. Ömerî Kolu’nun Pîr-i Sânisi “Rûh-ül Kudüs„’ü hâmil Ârif-i Zât-ı Billâh Esseyyid Şeyh Mustafa Aziz Çınar Hazretleri’dir. (1900-1979). Makam-ı Şerifi, Ömer Fevzi Mardin Sultan’ın yanındadır.

            Cenâb-ı Hakk sırlarını takdis buyursun.

            Allah Fakiri : Derviş Mehmed Faik Erbil ta’zîmlerini Arzı takdim eder. : ..................................................................................
................................................................................................................................................................................

            Bu, Allah dostu zât-ı şerifler eserlerinden bir tek kuruş olsun te’lîf hakkı almamışlardır. Dikkatlere arz ederiz !..

            Mübârek ömürlerini Cenâb-ı Hakk’ın emrinde beşeriyetin=insanlığın hizmetine vakfeden Enbiyâullah ve Evliyâullah Hazerâtı bu fâni âleme dert ile geldi ve bu fenâ âleminden mihnet ile göçtü…

        Hadis-i Şerif :  “Güzel ahlâk sahibini cennete koydurur.„

            Hâmiş :  Arûsi-yi  Selâmi Tarîkatı  ulularından  yukarıda  isimleri  zikredilen  zâtların eserleri iki bölüm olarak toplanıp, tasnif edilmiştir.

           Birinci  bölümde,  basım  tarihlerinden, fiatlerinden  (fiatleri de  en az  tutularak  değerlendirilmiştir)  ve sahifelerinden de  anlaşılacağı gibi,  Eserleri,  kendileri  bu  âlemde iken, bizzat kontrolleri altında basılıp neşredilmiştir. İkinci bölümde, Eserler e-kitap (elektronik kitap) formatına, orijinallerine (asıllarına) sadık kalınarak aktarılmış olup bu hususa ait tereddüt ve şüpheyi ortadan kaldırmak için I.Bölümde tüm eserler taratılarak resim formatında (tıpkı basım) hizmete sunulmuştur.